Holland Marine Parts ontwikkelt micro Jet Thruster

Holland Marine Parts BV onderzoekt de haalbaarheid van een micro manoeuvreersysteem voor kleine pleziervaartuigen. Deze studie is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het MKB-katalysatorfonds. Holland Marine Parts ontwikkelde eerder de Jet Thruster als alternatief voor de boeg- of hekschroef. Deze innovatie werkt op waterdruk en stuwkracht. Nu gaat het bedrijf aan de slag met een nog compacter systeem. Holland Partners ondersteunt Holland Marine Parts bij de subsidieaanvraag voor deze prachtige innovatie.

SLIM: Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het MKB

Voor wie is de regeling bedoeld?

De SLIM subsidie heeft als doel om MKB ondernemers financieel te ondersteunen voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen van medewerkers binnen het midden- en kleinbedrijf.

Waar is de subsidie voor bedoeld?

Voor de volgende activiteiten kan subsidie worden aangevraagd:

 1. Doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers;
 3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen en/of invoeren van een methode binnen de onderneming die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
 4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen.

De looptijd voor deze subsidie is 12 maanden en bedraagt maximaal €24.999,- .

Wil je weten of jouw onderneming gebruik kan maken van deze regeling, neem dan contact met ons op!

Holland Partners maakt start CityBarge designteam mede mogelijk

Het nieuwe jaar is goed begonnen voor FYNLY! 6 januari is het CityBarge designteam gestart. Een groep van jonge technici en ontwerpers die gaan helpen om de CityBarge te realiseren. CityBarge wil logistiek in de binnensteden van Nederland mogelijk gaan maken door de infrastructuur van de grachten te gaan gebruiken. Het team zal samenwerken met een team van ervaren business developers en partners. O.a. SkoonKotugSCS MultiportBoxce en Tesco helpen hen bij de ontwikkeling van de CityBarge diensten en schepen. De komende tijd werken ze toe naar de eerste boot die eind van dit voorjaar al te zien zal zijn. 
Holland Partners verzorgde de succesvolle subsidieaanvraag voor dit innovatieve initiatief.

DHI subsidie in 2020

Heb je internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor jou. Holland Partners kan je bij het hele traject ontzorgen: van de aanvraag tot de rapportage. Jij kan je dan focussen op ondernemen en wij zorgen voor de subsidie!

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten.

Heb je een concreet plan? Dan kunnen wij  het hele jaar door een quickscan indienen. Zo toetsen wij bij de RVO of jouw idee binnen de DHI-regeling past.

Wil je jouw technologie, product of dienst demonstreren in een van de DHI-landen? Of wil je onderzoek doen naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in jouw technologie, product of dienst? Of naar de technische en commerciële haalbaarheid van jouw investering in een buitenlandse onderneming? We kunnen dan een aanvraag indienen voor één van de 3 modules.

Wat is het verschil?
Om de haalbaarheid van een project te onderzoeken is een haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereidingsproject mogelijk:

Bij een haalbaarheidsstudie ligt het initiatief bij de buitenlandse partner. De partner heeft interesse in de technologie, product of dienst van het Nederlandse bedrijf. Via een haalbaarheidsstudie onderzoeken we of aanschaf haalbaar is.

Bij een investeringsvoorbereidingsproject ligt het initiatief bij de Nederlandse ondernemer. Het bedrijf onderzoekt of de voorgenomen investering in het buitenland haalbaar is.

Gaat het om het daadwerkelijk demonstreren van een technologie, product of dienst in het doelland, dan is een demonstratieproject van toepassing.


Budget
Het beschikbare budget in 2020 is € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 5 miljoen voor de overige landen.

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn.

De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Als exportspecialist helpen we je graag met het opstellen van een succesvolle aanvraag. Neem contact op met Team Holland om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Drechtsteden investeert half miljoen in MKB-katalysatorfonds

De zeven colleges van de Drechtstedengemeenten stellen € 500.000 beschikbaar voor het MKB-katalysatorfonds om de innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven de komende drie jaar te ondersteunen. Eind 2019 liep de looptijd van het fonds af. Met een verlenging van de looptijd tot eind 2022 en herbenoeming van de adviescommissie is het voortbestaan van het fonds gewaarborgd.

Het MKB-katalysatorfonds is opgezet om de maritieme en industriële sector in de Drechtsteden te versterken en bedrijven te ondersteunen bij innovaties. Startende ondernemingen en bedrijven in het midden- en klein bedrijf kunnen voor de ontwikkeling van vernieuwende activiteiten of producten een financiële bijdrage aanvragen bij het fonds. Voor deze bedrijven is financiering in de eerste fase van productinnovatie vaak een knelpunt.

Vier typen subsidie

Ondernemers kunnen bij het fonds aankloppen voor 4 typen subsidies: de kennisvoucher, het haalbaarheidsonderzoek, prototyping en de kwartiermaker. Het maximale subsidiebedrag is € 40.000; in alle gevallen gaat het om een bijdrage van maximaal 50% van de kosten. De overige 50% moet de ondernemer zelf inbrengen in geld, materialen en/of tijd. Gemiddeld verstrekt het fonds per jaar € 145.000 aan subsidie.

Meerwaarde fonds

Sinds de start in 2016 zijn 21 innovaties gefinancierd. Het fonds is één van de instrumenten waarmee de economische groei van de regio duurzaam gestimuleerd wordt en de werkgelegenheid vergroot. De meerwaarde voor bedrijven is meer dan alleen het verkrijgen van subsidie. Zij krijgen tevens toegang tot de faciliteiten en het onderwijs van de Duurzaamheidsfabriek. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten. Want jongeren kunnen meewerken aan de innovatie van een product en daarmee hun kans op een baan na hun opleiding vergroten.

Laagdrempelige werkwijze

Kenmerk van het MKB-katalysatorfonds is de laagdrempelige en persoonlijke werkwijze. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt slechts 6 weken. Ondernemers lichten hun aanvraag mondeling toe voor een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. De commissie kijkt o.a. naar de haalbaarheid, de toepasbaarheid en de betekenis van de innovatie voor de werkgelegenheid en de economie van de regio. De leden beraadslagen over de toekenning, geven advies vanuit hun eigen ervaring en leggen verbinding met hun netwerk. Toegekende aanvragen komen nog terug voor een tussentijdse en eindpresentatie bij de adviescommissie.

MIT Innovatie subsidie: data 2020 bekend

Wil je jouw innovatieproject financieren? Dat kan met de MIT-subsidieregeling. Vraag subsidies aan voor jouw innovatie en verlaag zo je investering in het project.

De MIT (MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren) subsidie helpt je met het opzetten van jouw innovatieproject. Elke fase van het project kan deels worden vergoed met een eigen subsidie. Als MKB-bedrijf wordt het opzetten van jouw innovatie zo wel heel aantrekkelijk. 

MIT-Projecten variëren van haalbaarheidsstudies, R&D samenwerking tot kenniswerving. De projecten dienen te passen binnen de Innovatieprogramma’s topsectoren:

 • Agri & Food
 • Chemie
 • Creatieve Industrie
 • Energy en Biobased
 • High Tech Systemen & Materialen (HTSM) en ICT
 • Life Sciences & Health (LSH)
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)
 • Water & Maritiem

De MIT-subsidie regeling kent 3 mogelijkheden:

1. MIT Haalbaarheid

Deze subsidie is bedoeld voor haalbaarheidsprojecten, waarbij een ondernemer onderzoek doet naar de economische en technische haalbaarheid van een beoogde innovatie. De subsidie vergoedt 40% van de kosten tot maximaal € 20.000.

2. MIT R&D projecten

Een MIT R&D-project bestaat uit een industrieel onderzoek naar een innovatie, of de ontwikkeling van een innovatie zelf, naar bijvoorbeeld een prototype. Het project wordt uitgevoerd door minimaal twee MKB-ondernemers. De subsidie vergoedt 35% van de kosten tot maximaal € 350.000 per project.

3. Kennisvoucher

De Kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee MKB-ondernemers een kennisvraag kunnen laten beantwoorden door een kennisinstelling. Deze vraag is gericht op de vernieuwing van een product, proces of dienst. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot maximaal € 3.750,-.

MIT -subsidie aanvragen

Wil je gebruik maken van één van bovengenoemde subsidiemogelijkheden? Hou dan rekening met de volgende deadlines in 2020:

 • Voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers – 7 april 2020
 • R&D-samenwerkingsprojecten – 11 juni t/m 10 september 2020 

Wil je een grote slagingskans van jouw subsidieaanvraag? Wij helpen je graag met het opstellen van een succesvolle aanvraag. Neem contact op met Team Holland om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

Holland Partners ondersteunt Smart Parks

Holland Partners ondersteunt de initiatieven van Smart Parks door een bijdrage te leveren in de aanvraag van subsidiegelden. Smart Parks is een organisatie die haar diensten en technologie inzet voor de bescherming van bedreigde diersoorten en het behoud van het milieu.

Smart Parks

Sinds 2013 maakt Smart Parks (voorheen bekend als ShadowView) gebruik van innovatieve technieken voor de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten, mensen en het milieu. Door het gebruik van sensortechnologie en andere geavanceerde technologie blijft Smart Parks haar methoden om mensen, dieren en het milieu te helpen, verbeteren.

Smart Parks technologieën en trackingmethoden worden voortdurend ontwikkeld en de stichting blijft werken aan een breed scala aan conserveringsprojecten.

Door nauw samen te werken met partners en experts die al vele jaren internationaal actief zijn op het gebied van natuurbescherming, is Smart Parks altijd toegerust om ondersteuning te bieden aan gelieerde organisaties met een milieumissie.

www.smartparks.org